من عاشق اینم که هوا سرد باشه،اش دوغ داغ بخورم،سوار ماشین بشم برم تا هات چاکلت سهروردی با دوستام بشینم کنار جوب،همون روبروش بلند بلند بخندم.از گرما همیشه بدم اومده،چه تهران چه اینجا،از عرق کردن،از این همه ادم که عاشق گرمان و عشقشون سوختن جلو افتابه لجم نمی گیره،از این لجم می گیره که همیشه اون وقت ها که باید سردت باشه باید گرما بکشی.اصن من شاکیم دارم بهانه می گیرم،گرممه

/ 3 نظر / 5 بازدید
فیفیل

گمانم آنجا که شما هستید نباید خیلی آب و هوای گرمی داشته باشد! شانس آورده ائید که تهران نیستید! با گرما و ریز گرد!