نخود!

یه روزی یه نخودی اون قد تند رفت تا دوباره رسید سر جای اولش.

یه نخود دیگه گفت:از همون اول قرار بود به اینجا برسی؟ نخود نخود هر که رود خانه خود؟

نخود اولی گفت اخه به من اخه به اون اخه به کی من می خوام همین جا برسم!

نخود دومی گفت اخه چرا ای قد تند رفتی پس!

باز اتفاقی نیفتاد و ای گفتگو ها ادامه پیدا کرد.........

نتیجه:اگه تلاشی بشه یا نشه باز نخود نخود هر که رود خانه خود!!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید