بعضی وقت ها فکر می کنم اگر قرار است آدم پیر شود بشود ولی .... نشود که الحق تحملش سخت است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
یک بنی

[متفکر]