چه قدر به مرگ نزذیک شده ام.انگاری دو سه نفسی بیش به پایان نمانده است. فقط  کافی است این کوجه را طی کنم تا به خیابان"من سال هاست که مرده ام"برسم.طفلکی من.با این همه ارزو،"روانی" شد و مرد!

/ 2 نظر / 8 بازدید