[مصاحبه فردوسی پور با نوشاد عالمیان]
فردوسی پور: خطای سرویس جریانش چیه؟
نوشاد: توپو باس 16 سانت بندازیم بالا و ...
فردوسی پور: ینی داور اندازه می گیره با چشاش؟ چجوری؟
نوشاد: نمیدونم دیگه می گیرن!
فردوسی پور: امشب تو بازی پرسپولیس و گهر توپ نیم متر رفته بود تو دروازه داور ندید و گلُ قبول نکرد. اینا چجوری 16 سانتو می بینن؟

/ 0 نظر / 6 بازدید