رییس و ما!

امروز دومین روزی هست که تو تعطیلات سر کار میام.فکرش رو بکنیین تو دو هزارتا ادم فقط رییس تو و سه نفر دیگه باشه که اجبار کنه باید بیای سر کار.و از ما چهار نفر،فقط دو نفر بیان و هوا هم سرد باشه و ناهار گرم هم نداشته باشی و تنها باشی و خود رییس هم اخر وقت بیاد یه سر کوچولو بزنه و مجبور باشی بلرزی و سکوت کنی و بگی خدایا شکرت چون سلامتم و امنیت اون قد دارم که بتونم دوام بیارم و نگار هم تنها تو خونه بمونه و قدرت رییس من رو تحمل کنه.اگه مقدور باشه می خوام برم مشهد زیارت امام رضا.این روزها دلم حسابی گریه می خواد.

اون دوست هایی که موقع راز و نیاز ،حسابی دلشون می شکنه ما رو دعا کنن حسابی.یا حق!

/ 0 نظر / 7 بازدید