عنصر اعتماد یا احتیاط کدام یک نقشی مهم تر در تعاملات این روزی ما بازی می کند؟ما اول اعتماد می کنیم و بعدا احتیاط می کنیم که آیا آن اعتماد درست بوده یا نه!بهمین خاطر در اکثر اشنایی های منطبق بر پایه اعتماد بعد یک رشد فزاینده در نوع روابط به یک شیب ثابت می رسیم و این کم و بیش در زندگی دیده می شود.اما روابط بر اساس احتیاط بسیار زمان بر در ابتداست و وقتی شناخت حاصل شد از جهش برخوردار می شود.اگر در فیزیک هر کدام از نوع روابط منافع کوتاه مدت یا بلند مدت مادی یا غیر مادی تعریف شود عامل شناخت تاثیر گذار تر خواهد بود.شاید بهمین خاطر است که دوستی های دوران نوجوانی و دبیرستان که منافعی در میانشان نیست بسیار پایدار تر می باشد و دوستی های دوران تحصیل و کار از درجه اهمیت کمتری برخوردار می باشد از نظر تامین نوع ارتباط بر اساس عواطف و احساسات!

/ 0 نظر / 7 بازدید