ما وقت زیادی را صرف می کنیم تا بفهمانیم که اشتباه می کنیم یا نه و دیگران اشتباه می کنند یا نه!رسالت ما انسان ها هم پوشانی پیدا می کند با مسایل دیگر و عمر گران مایه به امور فرعی می پردازد-عرض زندگی آن قدر زیبا هست تا همه  مسایل را ان طور که هست ببینیم و نه بیش تر!تمرین می کنیم تا بیشتر جنبه های خوب را ببینیم

/ 1 نظر / 6 بازدید
یک بنی

چقدر خوبه تمرین خوب دیدن و تزریقش به جامعه!