یک زمانی می گفتند که به پایان نباید اندیشید و همین دوست داشتن ها زیباست.ماه رمضان با همه بالا و بلندی هایش رو به اتمام است.دست خیلی ها از این دنیا کوتاه است.خیلی ها که خیلی زود رفتند و خیلی ها که اگر بودند بیشتر منشا خیر بودند.یاد همه شان بخیر.همه معلمان و بزرگان و ریش سفیدان-تا سال دیگر و حال و هوای سحری دیگر خودمان را به خدای خود می سپاریم-

روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست
 
می زخمخانه به جوش آمده می باید خواست
 
نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت
 
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
/ 3 نظر / 8 بازدید
فیفیل

عبادتها قبول.

یک بنی

قبول باشه و عیدت مبارک!

کامران

روزبهی عیدت مبارک. اینجا جات خالیه.