بی نهایت را بی صدا
صدا زد
"نهایت"
صدایش در آمد!
چرا"بی" صدا..
آسمان نگاهی کرد !غرید!!
صدایی دیگر نیامد

/ 0 نظر / 18 بازدید