آفتاب همیشه بود
همیشه آفتاب بود
ابر آمد....
خورشید خسته از قید زمان
در پشتش خوابید ....
ابر سنگین شد
گریست ....
خورشید خیس بیدار شد.....
ابر رفت....
دوباره طلو ع خورشید!! خسته از قید مکان
....
آفتاب "همیشگی "بود اما نه آفتاب همیشه
....
ابر رفته بود!!
/ 0 نظر / 18 بازدید