ابی تر از دریا

اولین باری که اینجا نوشتم شب یلدا سال هشتاد و یک بود!

در شهری که همه خواب بودندبیدار هم باشیبه خواب می روی!!!فرق در نوع رویاهاستشاید برای تو شیرین تر باشد!؟
/ 0 نظر / 18 بازدید
دی 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
17 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
11 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
28 پست
تیر 90
7 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
3 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
9 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
19 پست
مرداد 88
13 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
10 پست
دی 87
11 پست
آذر 87
18 پست
آبان 87
2 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
13 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
8 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
دی 82
1 پست